MS Ho DJSK Partisipa Enkontru Kona-ba Tranferensia Publikas

Ministra Saúde dr Odete Maria Freitas Belo akompaña husi Diretór Jerál Serbísu Korporativu Sr. Marcelo Amaral

hala'o enkontru ho Vise-Ministru Finansas Sr. António Freitas hodi ko'alia kona-ba transferensia pasiente bá rai liur.

Enkontru ne'e hala'o iha salaun Gabinete Ministru Finansas, Ai-Tarak Laran, Dili, segunda 26 setembru 2022.

#MédiaPaláciodasCinzas