VMS Simu Apoiu Hosi Governu Japaun

17 fevereiru 2022: Vise-Ministru Saúde, Sr. Bonifácio Mau Coli dos Reis simu apoiu Karreta Malirin no Jeleira atu rai vasina COVID-19.

Kareta malirin ka Veikulu Refrijerador hamutuk 3 no Zeleira 3 ne’e apoiu husi Governu Japaun liuhusi Unicef Timor-Leste.

Vise-Ministru espressa sentidu no profundu gratidaun ba apoiu no koperasaun kontinua ne'ebé fornese husi Governu Japaun liu husi Sr. Embaixador Extroardináriu no Plenipotensiariu Japaun ba Timor-Leste, apoiu ida-ne’e nu’udar sentidu solidariedade atu haforsa, hametin no mellora sistema nasionál saúde partikularmente hamutuk atu kombate pandemia covid-19-19 iha Timor-Leste.

"Ministériu Saúde mós apresia tebes ba apoiu generosidade ne’ebé povo Japaun fornese no responde ba iha surtu COVID-19 ba aprovizionamentu karreta malirin, jeleira boot no ki’ik hodi tau iha armazein rejionál sira hanesan Baucau, Ainaro no Maliana atu hasa'e kapasidade iha nível sub-nasio alin hodi kontribui ba iha melloramentu no hasa kapasidade sistema saúde nian".

Veikulu refrigerador hirak ne’ebé fornese ba Servisu Autónomu Medikamentus Ekipamentus Sames (SAMES) ajuda tebes hodi mellora servisu distribuisaun ho di'ak no lais liu to'o iha armazen rejionál no fasilidade saúde sira hotu.

Iha parte seluk, MS rekoñese tebes Unicef no parseiru sira hotu nia kontribusaun no assisténsia hodi responde ba surtu COVID 19 liu-liu ba iha kampaña vasinasaun ba labarik idade eskola no la eskola ho vasina Pfizer, no ba ema boot idade tinan 18 ba leten ho vasina Astrazeneca no Sinovac.

Timor-Leste atinzi ona kobertura vasinasaun COVID-19 to'o ona 84.4% ba iha primeira doze no 71.4% ba iha segunda dose. Nune'e mós, labarik ho idade tinan 12 to'o menus husi tinan 18 hamutuk 37,651 mak simu ona primeira doze ba vasina Pfizer no labarik 30.221 ho idade hanesan maka simu ona vasina Pfizer ba doze dalaruak nian ka kompleta ona doze primeiru no doze segundu iha munisipiu Dili. Ne'e hatudu katak ita-nia kontibuisaun liu husi vasina bele hamenus risku ba transmizaun no bele hasa'e imunidade komunitaria ka Herd Immunity.

"Hau haksolok tebes atu informa ba ita hotu katak ministério saúde agora dadauk hala'o hela expansaun ba kampaña vasinasaun Pfizer ba labarik husi idade tinan 12 ba leten ba iha munsípiu 11 inklui RAEO. Ohin loron, Munisipiu Liquisa hahú ona lansamentu ba kampaña vasinasaun ba vasina Pfizer. Ministériu saúde halo ona revizaun no atualiza Planu Nasional Implementasaun Vasina COVlD-19 lngles dehan NDVP atu refleta ba expansaun vasinasaun COVID-19 ba idade menus husi tinan 18".

SAMES iha kapasidade hodi bele armazena vasina Pfizer pelumenus ho dose 400,000 iha refrigerador ultra malirin iha momentu saida de'it, ministériu saúde simu ona primeira faze ho quantidade 259,760 doze husi totál 1,26 millõens ne’ebé hola ho orsamentu DFAT liu husi Unicef.

Vise mós apela ba estrutura SAMES iha nível nasionál no rejionál atu tau matan ba fasilidade no ekipamentus sira hotu ne'ebé ohin simu, nune'e bele utiliza iha tempu naruk nia laran hodi responde ba pandemia COVID-19 no hasa'e kobertura ba vasina iha Timor-Leste laran tomak nune'e bele hasses husi moras ne'e.

Partisipa iha Handover ne’e maka Embaixador Japaun iha Timor-Leste, Sr. Masami Kinefuchi, Health Officer Unicef Sr. Angelita Maria Gomes, Diretór Ezekutivu SAMES, Sr. Santana Martins no seluk tan.

#MédiaPaláciodasCinzas